Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zielen.kolobrzeg.pl

Treść strony

Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dn. 20 grudnia 1996 roku (Dz.U. Nr 9, z 1997 r., poz. 43 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 11:48
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-25 13:11
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 2. podział zysku i pokrycie strat oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 3. postanowienie dotyczące roszczeń naprawienia szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 4. zmiany umowy spółki;
 5. podwyższenie kapitału zakładowego spółki w trybie art. 257 kodeksu spółek handlowych;
 6. umorzenie udziałów;
 7. wyrażenie zgody na zbycie i zastawienie udziałów, a także na przystąpienie nowego wspólnika;
 8. uchwalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki;
 9. nabycie i zbycie gruntów; budynków i budowli oraz urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem;
 10. sprawy przewidziane w art. 210, 228 pkt 3,4 kodeksu spółek handlowych;
 11. rozwiązanie, likwidacja i połączenie Spółki w oparciu o uchwałę Rady Miasta Kołobrzeg wyrażającej zgodę na rozwiązanie, likwidację, połączenie Spółki;
 12. przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;
 13. utworzenie filii, oddział itp.
 14. powołanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników do zawierania i rozwiązywania umów z Prezesem Zarządu Spółki;
 15. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu Spółki;
 16. zatwierdzanie planów rozwoju i planów finansowych spółki.

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 12:10
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10777
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-13 14:49:12