Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zielen.kolobrzeg.pl

Treść strony

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Grzegorz Ferdzyn  - przewodniczący

 2. Łukasz Chruściel - wiceprzewodniczący

 3. Artur Lijewski - członek

 4. Mariusz Wilczyński - członek

 5. Krzysztof Ekier - członek

  Metryka

  • opublikował: Robert Michalczyk
   data publikacji: 2021-04-13 14:39
Kompetencje Rady Nadzorczej
 1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty
 2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły ro obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (D.U. z 2002 r. M. 76, poz. 694 z późn. zm.)
 3. Wyrażanie zgody podjętej w formie uchwały na nabycie lub zbycie składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości wyższej od określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) z wyłączeniem gruntów, budynków, urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem
 4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny
 5. Ustalenie zasad tworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego oraz ustanawianie regularnie zasad tworzenia i wykorzystania innych funduszy celowych
 6. Ustalanie wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagradzania w Spółce w każdym roku obrachunkowym w zależności od sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji gospodarczej kraju

 7. Opiniowanie planów rozwoju w zakresie działalności statutowej Spółki, planów finansowych Spółki oraz wysokości cen i opłat za świadczone przez Spółkę usługi użyteczności publicznej
 8. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki
 9. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu
 10. Zatwierdzanie systemu wynagradzania pracowników Spółki
 11. Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkiem Zarządu z wyłączeniem umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (kontrakt), zawieranej z osobą powoływaną do Zarządu Spółki
 12. Wnioskowanie w sprawie premiowania i nagradzania Zarządu Spółki
 13. Nadzór nad realizacją Uchwał Zgromadzenia
 14. Rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2008-10-27 13:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5541
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-11 10:53