Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zielen.kolobrzeg.pl

Treść strony

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Grzegorz Ferdzyn  - przewodniczący

 2. Łukasz Chruściel - wiceprzewodniczący

 3. Radosław Klukaczewski - członek

 4. Mariusz Wilczyński - członek

 5. Krzysztof Garbalski - członek

  Metryka

  • opublikował: Robert Michalczyk
   data publikacji: 2021-04-13 14:39
  • zmodyfikował: Robert Michalczyk
   ostatnia modyfikacja: 2022-07-08 12:07

Kompetencje Rady Nadzorczej

Do szczególnych obowiązków Rady nadzorczej należy:

 1. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami
 2. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie zprawozdania finansowego Spółki
 3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty
 4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny (badani), o której mowa w pkt. 3, powyżej

Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 1. Wyrażenie zgody podjętej w formie uchwały na nabycie lub zbycie składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości początkowej wyższej od kwoty 80 000,00 złotych
 2. Ustalenie zasad tworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego oraz ustanawianie, regulowanie zasad tworzenia i wykorzystania innych funduszy celowych
 3. Ustalanie wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce w każdym roku obrachunkowym w zależności od sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji gospodarczej w kraju
 4. Opiniowanie planów rozwoju w zakresie działalności statutowej Spółki, planów finansowych Spółki oraz wysokości cen i opłat za świadczone przez Spółkę usługi użyteczności publicznej
 5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki
 6. Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkiem Zarządu z wyłączeniem umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (kontrakt) zaiwranej z osobą powoływaną do Zarządu Spółki
 7. Rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników ;ub wnioskowanych przez Zarząd

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2022-01-17 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11028
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-08 12:07:11