Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zielen.kolobrzeg.pl

Treść strony

W skład Zarządu Spółki wchodzą

1. mgr inż. Jacek Kurzaj - Prezes Zarządu

 

drukuj (W skład Zarządu Spółki wchodzą)

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 11:55
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 08:20
Kompetencje Zarządu

- składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie spraw majątkowych i zawierania umów.

- ustalanie regulaminu organizacyjnego i organizacji przedsiębiorstwa Spółki i innych wewnętrznych aktów normatywnych, przedstawiając je do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

- zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników lub Wspólnika.

- Udział w Zgromadzeniu Wspólników.

- Wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o podziale zysków lub pokrycia strat.

- Ustanawianie i odwoływanie prokury. - Ustanawianie pełnomocników Zarządu ds. szczególnych.

- Występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach Spółki dla Zgromadzenia Wspólników.

- Przeprowadzanie czynności nadzorczo-kontrolnych.

- Wykonywanie wszelkich czynności przewidzianych a Akcie Założycielskim Spółki, Kodeksie Handlowym lub zleconych przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników.

- Ustalanie cen i opłat za usługi użyteczności publicznej świadczone przez ZOŚ, Kompostownię po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

- Nabywanie i zbywanie składników majątkowych, będących środkami trwałymi o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w par. 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych /Dz.U. Nr 6 poz 35 z póź. zmianami/.

- Nabywanie i zbywanie składników majątkowych, będących środkami trwałymi o wartości wyższej od określonej Rozporządzeniu Ministra Finansów po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie podjętej uchwały z wyłączeniem gruntów, budynków i urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem.

- Ustalanie projektu nowego Układu Zbiorowego Pracy i projektu zmian Układu Zbiorowego Pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

drukuj (Kompetencje Zarządu)

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 12:08
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-22 11:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10384
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-31 08:20