Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zielen.kolobrzeg.pl

Treść strony

W skład Zarządu Spółki wchodzą

1. mgr inż. Jacek Kurzaj - Prezes Zarządu

 

drukuj (W skład Zarządu Spółki wchodzą)

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 11:55
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 08:20

Kompetencje Zarządu

 • składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie spraw majątkowych i zawierania umów.
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego i organizacji przedsiębiorstwa Spółki i innych wewnętrznych aktów normatywnych, przedstawiając je do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.
 • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników lub Wspólnika.
 • Udział w Zgromadzeniu Wspólników.
 • Wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o podziale zysków lub pokrycia strat.
 • Ustanawianie i odwoływanie prokury. - Ustanawianie pełnomocników Zarządu ds. szczególnych.
 • Występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach Spółki dla Zgromadzenia Wspólników.
 • Przeprowadzanie czynności nadzorczo-kontrolnych.
 • Wykonywanie wszelkich czynności przewidzianych a Akcie Założycielskim Spółki, Kodeksie Handlowym lub zleconych przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników.
 • Ustalanie cen i opłat za usługi użyteczności publicznej świadczone przez ZOŚ, Kompostownię po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
 • Nabywanie i zbywanie składników majątkowych, będących środkami trwałymi o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w par. 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych /Dz.U. Nr 6 poz 35 z póź. zmianami/.
 • Nabywanie i zbywanie składników majątkowych, będących środkami trwałymi o wartości wyższej od określonej Rozporządzeniu Ministra Finansów po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie podjętej uchwały z wyłączeniem gruntów, budynków i urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem.
 • Ustalanie projektu nowego Układu Zbiorowego Pracy i projektu zmian Układu Zbiorowego Pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

drukuj (Kompetencje Zarządu)

Metryka

 • opublikował: Robert Michalczyk
  data publikacji: 2003-12-09 12:08
 • zmodyfikował: Robert Michalczyk
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-22 11:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17588
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-31 08:20:44